Dakota research
Es pregunta si...

Coneix realment els seus clients potencials? ¿Quines són les seves preferències clau, comportaments i motivacions de compra fonamentals? Com és el seu “Buyer’s Journey”? Quines tipologies de Clients fonamentals té? Estan fent el possible i el més adequat per atraure i donar servei a les seves tipologies de Clients, en funció de les seves motivacions de compra i preferències clau? Estan els seus clients realment satisfets amb la seva experiència de compra? I quin és el seu grau de fidelitat? Per cert, coneix quins són els components de la Fidelitat dels seus Clients en el seu negoci? I sobre els que no li compren, sap exactament per què no ho fan? Sap si podria captar de forma senzilla i com?

Sap que...

El 100% de les empreses que cotitzen en Borsa utilitza eines de mesura i monitorització de l’experiència de compra i de la satisfacció dels seus Clients, així com de les ràtios de conversió de prospectes a Clients, de captació de la competència i de fidelització.

Sóm especialistes en:

Estudis i Investigació de mercat (anàlisis quantitatives)
Mesura de l'Experiència de Client
"Buyer Journey" (hàbits, influencers i procés de presa de decisions)
Satisfacció i Fidelització de Clients
Mystery Shoppers
Focus Groups (anàlisis qualitatives)
Entrevistes amb experts per sector (anàlisi qualitativa de tendències i oportunitats)
Impacte de la introducció en el mercat de nous productes
Estudis de Clients Potencials i motivacions de compra
Estudis de Vendes / Clients Perduts i motivacions de no compra
Identificació de KPIs clau
Avaluació de campanyes i esdeveniments
Estudis de Satisfacció de la Xarxa i el canal
Estudis de Satisfacció d'Empleats i altres col·laboradors
Reality Bath
Estàndards de Xarxa i Auditoria d'estàndards
Consulteu-nos sobre la nostra especialitat en estudis online, caracteritzats per:
Low Cost
Velocitat d'execució i obtenció de resultats
Qualitat i reliability
Interacció natural
Ampli abast
Monitorització contínua
Resultats i recomanacions de millora d'alta precisió