Dakota research
Es pregunta si...

Coneix realment els seus clients potencials? ¿Quines són les seves preferències clau, comportaments i motivacions de compra fonamentals? Com és el seu “Buyer’s Journey”? Quines tipologies de Clients fonamentals té? Estan fent el possible i el més adequat per atraure i donar servei a les seves tipologies de Clients, en funció de les seves motivacions de compra i preferències clau? Estan els seus clients realment satisfets amb els seus productes/serveis? I amb la seva experiència de compra? I quin és el seu grau de fidelitat? Per cert, coneix quins són els components de la Fidelitat dels seus Clients en el seu negoci? I sobre els que no li compren, sap exactament per què no ho fan? Sap si podria captar de forma senzilla, a quin cost?

Per altra part, en les xarxes de botigues o de distribució en general, hi ha punts de vendes que venen molt i bé i altres que venen poc i malament, per què? En què radiquen exactament les diferències, quins factors clau entren en joc? Depèn realment només del trànsit d’exposició? Què podem acer per homogeneïtzar la Xarxa, activant i impulsant cadascun dels punts de venda a aconseguir els millors resultats (qualitatius i quantitatius)? Compleixen a més tots nostres punts de venda amb els nostres estàndards de marca? Com saber-ho exactament? Podem solucionar-ho immediátamente?

Sap que...

El 100% de les empreses que cotitzen en Borsa utilitza eines de mesura i monitorització de l’experiència de compra i de la satisfacció dels seus Clients, així com de les ràtios de conversió de prospectes a Clients, de captació de la competència i de fidelització.L’experiència de compra personal de cada Client contribueix en més d’un 53% a la seva fidelització a la seva marca/insígnia.Només un 3% de les experiències de compra acaben en queixa, però més d’un 30% de les experiències restants produeixen que el Client mai més ens torni a comprar. A més, l’efecte multiplicador de les xarxes socials amb aquest tipus d’experiències negatives pot ser devastador.Si se sent identificat amb alguna d’aquestes preguntes o resultats estadístics i altres similars, a Dakota tenim solucions concretes per a vostè i la seva organització, perquè tenim experiència contrastada en:

Estudis i Investigació de mercat (anàlisis quantitatives)
Mesura de l'Experiència de Client
"Buyer Journey" (hàbits, influencers i procés de presa de decisions)
Satisfacció i Fidelització de Clients
Mystery Shoppers
Focus Groups (anàlisis qualitatives)
Entrevistes amb experts per sector (anàlisi qualitativa de tendències i oportunitats)
Impacte de la introducció en el mercat de nous productes
Estudis de Clients Potencials i motivacions de compra
Estudis de Vendes / Clients Perduts i motivacions de no compra
Identificació de KPIs clau
Avaluació de campanyes i esdeveniments
Estudis de Satisfacció de la Xarxa i el canal
Estudis de Satisfacció d'Empleats i altres col·laboradors
Reality Bath
Estàndards de Xarxa i Auditoria d'estàndards
Consulteu-nos sobre la nostra especialitat en estudis online, caracteritzats per:
Low Cost
Velocitat d'execució i obtenció de resultats
Qualitat i reliability
Interacció natural
Ampli abast
Monitorització contínua
Resultats i recomanacions de millora d'alta precisió